Nr. 38 (Planning)

Er valt niet op voorhand te zeggen hoeveel tijd gemoeid zal zijn met de advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit hangt onder meer samen met de omvang en gecompliceerdheid van het wetsvoorstel, de aard en omvang van het door de Afdeling uit te brengen advies en de werkdruk bij de Afdeling. De gemiddelde doorlooptijd is twee tot drie maanden. In de praktijk wordt het overgrote deel van de zaken binnen de door de Afdeling gehanteerde streeftermijn van drie maanden afgedaan. Een overzicht van bij de Afdeling aanhangige adviesaanvragen is te vinden op de website van de Raad van State. Het is mogelijk per ministerie op ambtelijk niveau periodiek voortgangsoverleg te voeren met de directie Advisering over behandelingsschema's. Ook is het mogelijk via de wetgevingsafdeling navraag te laten doen bij de sectorhoofden om zo een inschatting te kunnen krijgen over de behandelingsduur van concrete adviesaanvragen. Indien daartoe zwaarwegende argumenten bestaan, kan de Afdeling om een spoedbehandeling van de adviesaanvraag worden verzocht (zie ook het model Spoedadviesaanvraag aan de vice-president van de Raad van State). Daarop wordt in nr. 109 nader ingegaan.

Het is raadzaam de voorbereiding van regelgeving zodanig in te richten dat de adviesaanvragen de Afdeling zoveel mogelijk gespreid over het jaar bereiken en dat er geen onnodige opeenhoping van adviesaanvragen plaatsvindt kort voor het zomerreces.

Laatst gewijzigd op: 17-3-2021