Nr. 46 (Openbaarmaking van adviezen over wetsvoorstellen die niet worden ingediend)

Ten aanzien van de openbaarmaking van door de Afdeling advisering van de Raad van State uitgebrachte adviezen over door de regering aanhangig gemaakte wetsvoorstellen maakt de Wet open overheid (Woo) geen onderscheid tussen wetsvoorstellen die bij de Tweede Kamer worden ingediend en wetsvoorstellen waarvoor indiening uiteindelijk achterwege blijft. De openbaarmaking van het advies door de Afdeling advisering van de Raad van State vindt in beide situaties plaats binnen een termijn van twee weken (zie nr. 45). Openbaarmaking binnen de tweewekentermijn blijft slechts achterwege indien door de regering is verzocht om uitstel van de openbaarmaking, conform artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a, Woo

Naast de openbaarmaking van het advies door de Afdeling advisering van de Raad van State, dient het departement zelf zorg te dragen voor de publicatie van het aangeboden wetsvoorstel, het advies en het nader rapport in de Staatscourant (zie ook nr. 45). De openbaarmaking dient te geschieden binnen dertig dagen nadat is beslist op het advies van de Afdeling. Ook indien de Afdeling een advies conform heeft uitgebracht (zie nr. 45) moet in een dergelijk geval openbaarmaking plaatsvinden van het wetsvoorstel, de memorie van toelichting, het nader rapport en het advies van de Afdeling. Met de publicatie in de Staatscourant wordt de werkwijze voortgezet die voorgeschreven werd door het inmiddels vervallen artikel 26, derde lid, van de Wet op de Raad van State.

De exacte datum waarop de besluitvorming binnen de regering is afgerond is op het ministerie bekend. Dit is het tijdstip waarop de betrokken bewindspersoon bevoegd is aan de conclusies van het nader rapport (al dan niet indienen) uitvoering te geven. Het wordt aanbevolen in ieder geval te wachten totdat de Koning is geïnformeerd over de vervolgstap in het wetgevingsproces.

Laatst gewijzigd op: 8-5-2024