Nr. 46 (Openbaarmaking van adviezen over wetsvoorstellen die niet worden ingediend)

Artikel 26, derde lid, van de Wet op de Raad van State geeft een regeling omtrent het tijdstip van de openbaarmaking van adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State over wetsvoorstellen en de daarbij behorende memories van toelichting die niet worden ingediend. De openbaarmaking dient te geschieden binnen dertig dagen nadat is beslist op het advies van de Afdeling. Daarbij worden mede openbaar gemaakt het nader rapport en de aan de Afdeling voorgelegde tekst van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. Ook indien de Afdeling een advies conform heeft uitgebracht (zie nr. 45) moet in een dergelijk geval openbaarmaking plaatsvinden van het wetsvoorstel, de memorie van toelichting, het nader rapport en het advies van de Afdeling.

De exacte datum waarop de besluitvorming binnen de regering is afgerond is op het ministerie bekend. Dit is het tijdstip waarop de betrokken bewindspersoon bevoegd is aan de conclusies van het nader rapport (al dan niet indienen) uitvoering te geven.

De openbaarmaking heeft plaats op de in artikel 9, eerste en tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur voorgeschreven wijze. Openbaarmaking vindt plaats door middel van aanlevering van de stukken via het digitaal loket.

Een enkele keer komt het voor dat een wetsvoorstel, nadat het aan de Afdeling is voorgelegd, zodanig ingrijpend wordt gewijzigd dat het opnieuw aan de Afdeling moet worden voorgelegd. Ook in dergelijke gevallen rijst de vraag of en zo ja op welke wijze het advies op het niet ingediende wetsvoorstel openbaar moet worden gemaakt. De Afdeling advisering van de Raad van State stelt er in het algemeen prijs op dat het advies over het eerste wetsvoorstel tezamen met dat wetsvoorstel
openbaar wordt gemaakt, gelijktijdig met het gewijzigde wetsvoorstel en het naar aanleiding daarvan uitgebrachte advies van de Afdeling. Ook in deze gevallen verdient het aanbeveling in de slotformule van het nader rapport aan de Koning machtiging te vragen voor gelijktijdige openbaarmaking van het eerdere advies en de daarbij behorende stukken.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018