Nr. 45 (Openbaarmaking van het advies van de Raad van State en het nader rapport)

Openbaarmaking door RvS

Ingevolge de Wet open overheid (Woo) worden adviezen over door de regering bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig gemaakte wetsvoorstellen, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken na vaststelling van het advies openbaar gemaakt door de Afdeling advisering van de Raad van State. In afwachting van de inwerkingtreding van artikel 3.3, tweede lid, onderdeel e, Woo, vloeit dit voort uit het overgangsrecht zoals opgenomen in artikel 10.2b Woo. In de praktijk publiceert de Afdeling advisering van de Raad van State het advies enkele dagen nadat het is uitgebracht op haar eigen website.

Uitzondering 

De openbaarmaking van het advies blijft achterwege indien de verantwoordelijke bewindspersoon in de adviesaanvraag heeft aangegeven toepassing te geven aan artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a, Woo, op grond waarvan de openbaarmaking van het advies wordt uitgesteld tot het moment waarop het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. De openbaarmaking van het advies is in die gevallen de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke bewindspersoon (artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a, Woo). 

Openbaarmaking door departement

Om te garanderen dat alle stukken met betrekking tot de adviesaanvraag permanent beschikbaar blijven en op eenvoudige wijze te vinden zijn, dient het departement het aangeboden ontwerp, het advies en het nader rapport te publiceren in de Staatscourant. Deze publicatie vindt zo spoedig mogelijk plaats nadat het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer. Hiermee wordt de werkwijze voortgezet die voorgeschreven werd door het inmiddels vervallen artikel 26 van de Wet op de Raad van State. Indien toepassing is gegeven aan het voornoemde artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a, Woo, op grond waarvan de openbaarmaking kan worden uitgesteld, wordt met de publicatie van de stukken in de Staatscourant uitvoering gegeven aan de verantwoordelijkheid van de bewindspersoon om zelf zorg te dragen voor de uitgestelde openbaarmaking van het advies. 

Laatst gewijzigd op: 3-6-2024