Nr. 177 (Openbaarmaking van adviezen over ontwerpen die niet worden bekrachtigd)

Artikel 26, derde lid, van de Wet op de Raad van State geeft een regeling omtrent het tijdstip van de openbaarmaking van adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State over ontwerp-amvb’s en met de daarbij behorende nota's van toelichting, die niet worden bekrachtigd. De openbaarmaking dient te geschieden binnen dertig dagen nadat is beslist op het advies van de Afdeling. Daarbij worden mede openbaar gemaakt het nader rapport en de aan de Afdeling voorgelegde tekst van het besluit en de nota van toelichting. De openbaarmaking heeft plaats op de in artikel 9, eerste en tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur voorgeschreven wijze. Ook in deze gevallen geschiedt de openbaarmaking door publicatie in de Staatscourant. Een enkele keer komt het voor dat een ontwerp-amvb, nadat het aan de Afdeling is voorgelegd, zodanig ingrijpend wordt gewijzigd dat het opnieuw aan die afdeling moet worden voorgelegd. Ook in dergelijke gevallen rijst de vraag of en zo ja op welke wijze het advies op het niet?bekrachtigde ontwerp openbaar moet worden gemaakt. De Afdeling stelt er in het algemeen prijs op dat het advies over het eerste ontwerp tezamen met dat ontwerp openbaar wordt gemaakt, gelijktijdig met de gewijzigde ontwerp-amvb en het naar aanleiding daarvan uitgebrachte advies van de Afdeling. Ook in deze gevallen verdient het aanbeveling in de slotformule van het nader rapport machtiging te vragen voor gelijktijdige openbaarmaking van het eerdere advies en de daarbij behorende stukken.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018