Nr. 173 (Nader rapport bij ontwerpen die niet worden bekrachtigd)

Het is mogelijk, bijvoorbeeld indien de bewindspersoon met de Afdeling advisering van de Raad van State van oordeel is dat de ontwerp-amvb beter niet - of althans niet in deze vorm - kan worden bekrachtigd, te volstaan met een nota waarin de belangrijkste overwegingen die tot de nadere besluitvorming hebben geleid, worden weergegeven. Indien wordt besloten de ontwerp-amvb niet voor bekrachtiging in aanmerking te brengen kan vanzelfsprekend niet de gebruikelijke slotformulering voor het nader rapport worden gebezigd.

In beide formuleringen wordt ervan uitgegaan dat de vraag of de ontwerp-amvb al dan niet moet worden ingediend, aan de ministerraad is voorgelegd. Hiervan kan in overleg met de secretaris van de ministerraad worden afgeweken. Voor de ondertekening van het nader rapport zie nr. 172. Op de openbaarmaking van het advies van de Afdeling, het nader rapport en de overige stukken wordt in nr. 177 ingegaan.

Voorbeeld nader rapport niet bekrachtigen amvb

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018