Nr. 169 (Planning)

Er valt niet op voorhand te zeggen hoeveel tijd gemoeid zal zijn met de advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit hangt onder meer samen met de omvang en gecompliceerdheid van de ontwerp-amvb, de aard en omvang van het door de Afdeling uit te brengen advies en de werkdruk bij de Afdeling. In de praktijk wordt het overgrote deel van de zaken binnen de door de Afdeling gehanteerde streeftermijn van drie maanden afgedaan. Een overzicht van bij de Afdeling aanhangige adviesaanvragen is te vinden op de website van de Raad van State. Het is mogelijk per ministerie op ambtelijk niveau periodiek voortgangsoverleg te voeren met de directie Advisering over behandelingsschema's. Indien daartoe zwaarwegende argumenten bestaan, kan de Afdeling om een spoedbehandeling van de adviesaanvraag worden verzocht. Daarop wordt in nr. 109 nader ingegaan.

Laatst gewijzigd op: 17-3-2021