Nr. 175 (Overige wijzigingen in het ontwerp of de nota van toelichting)

Nadat de ontwerp-amvb om advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State is voorgelegd, kan het ook met het oog op verbeteringen of actualiseringen of in verband met wijziging van politieke of maatschappelijke inzichten wenselijk zijn de ontwerp-amvb of de nota van toelichting aan te passen. Met dergelijke wijzigingen dient grote terughoudendheid te worden betracht. Uitgangspunt is immers dat, zoals in nr. 166 wordt opgemerkt, de besluitvorming over het voorstel moet zijn afgerond voordat het aan de Afdeling wordt voorgelegd. Eventuele wijzigingen worden vermeld in het nader rapport, waarbij de door de Afdeling aangevangen nummering wordt voortgezet. Indien de aangebrachte wijzigingen ingrijpend van aard zijn, dient het voorstel opnieuw aan de ministerraad te worden voorgelegd, die beslist over het opnieuw horen van de Afdeling over de wijzigingen (Ar 7.15, eerste lid). Kleine correcties en tekstwijzigingen van zeer ondergeschikte aard behoeven niet afzonderlijk te worden vermeld. Voor dergelijke wijzigingen kan met een enkele verklarende zin in het nader rapport worden volstaan. Tevens worden de oorspronkelijk aan de Afdeling voorgelegde tekst, het advies en het nader rapport in de Staatscourant opgenomen.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018