Nr. 37 (Totstandkoming advies)

De Afdeling advisering van de Raad van State komt zelfstandig tot een advies. Dat neemt niet weg dat op ambtelijk niveau door de Afdeling bij het betrokken ministerie toelichting kan worden gevraagd, indien onduidelijkheden bestaan over onderdelen van het wetsvoorstel. Adviezen van de Afdeling worden als regel voorbereid binnen een van de vier secties. Sectie I omvat het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sectie II omvat het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Defensie. Sectie III omvat het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sectie IV omvat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Elk advies wordt vastgesteld in de de vergadering van de Afdeling, die elke woensdag vergadert.

De Wet op de Raad van State vermeldt in artikel 24 dat de Afdeling met de minister beraadslaagt indien de Afdeling of de minister zulks mocht verlangen. Indien een dergelijke beraadslaging wenselijk wordt geacht, wordt de uitnodiging gedaan in een brief, onder vermelding welke zaak het betreft en wie aan de beraadslaging zullen deelnemen. Daarbij wordt ook een indicatie gegeven van de te bespreken problematiek. Van een dergelijk overleg wordt melding gemaakt in het advies van de Afdeling t.b.v. het nader rapport.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018