Interdepartementale afstemming over verzelfstandigingsbeleid

Inhoudsopgave

Algemeen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beoordeelt of voorstellen van beleid en regelgeving waarin sprake is van privatisering of verzelfstandiging in overeenstemming zijn met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en het geldende kabinetsbeleid. Dit gebeurt vanuit de stelselverantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (op dit moment de staatssecretaris) voor het verzelfstandigingsbeleid van de rijksoverheid. Bij de beoordeling wordt de verplichte kwaliteitseis Besliskader privatisering en verzelfstandiging en het overige kabinetsbeleid op dit terrein betrokken.

Het Ministerie van Financiën is betrokken bij de oprichting van stichtingen. Zie hiervoor het Kader voor stichtingen. Beleidskader betrokkenheid van de Rijksoverheid bij het oprichten van stichtingen (Stichtingenkader 2017).

Als in je voorstel sprake is van privatisering of verzelfstandiging, neem dan tijdig contact op met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en/of het Ministerie van Financiën (zie Contactgegevens). Dit bevordert ook de behandeling van het voorstel in het ambtelijk voorportaal, onderraad en ministerraad.

Terug naar boven

Aandachtspunten

  • Zie voor meer informatie ook de instrumenten Privatisering en Verzelfstandiging en de verplichte kwaliteitseis Besliskader privatisering en verzelfstandiging.
  • Houd bij wetten, koninklijke besluiten en ministeriële regelingen rekening met het vereiste van medeondertekening van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het geval van het opdragen of ontnemen van de uitoefening van openbaar gezag aan een zbo, wijziging van bevoegdheden van de betrokken minister jegens een zbo of wijziging van verplichtingen die een zbo jegens de betrokken minister in acht dient te nemen (artikel 6 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen).
  • Houd bij de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon als gevolg van de privatisering of verzelfstandiging rekening met het voeren van overleg met de Algemene Rekenkamer, de behandeling in de ministerraad en het doorlopen van de parlementaire voorhangprocedure, bedoeld in artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016.
  • Zie voor meer informatie over het oprichten van een stichting het Stichtingenkader 2017. Het Ministerie van Financiën bekijkt of het voornemen om een stichting op te richten in overeenstemming is met de normen genoemd in het Stichtingenkader 2017.

Terug naar boven

Meer informatie

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Besliskader privatisering en verzelfstandigingBij de voorbereiding van beleid en wetgeving inzake privatisering en verzelfstandiging, moet de verplichte kwaliteitseis Besliskader privatisering en verzelfstandiging worden gebruikt.

Terug naar boven

Contactgegevens

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 17-4-2024