Delegatie van een bevoegdheid

Inhoudsopgave

1. Wat is delegatie van een bevoegdheid?

Delegatie is een vorm van bevoegdheidstoedeling waarbij een reeds bestaande bestuursbevoegdheid door het ene bestuursorgaan (de delegans) wordt overgedragen aan een bestuursorgaan (de delegataris). De delegataris oefent de bevoegdheid vervolgens onder eigen verantwoordelijkheid uit (art. 10:13 Awb).

Aan delegatie gaat altijd attributie vooraf. Dat heeft te maken met het legaliteitsbeginsel: overheidshandelen moet altijd beschikking over democratische legitimatie. Delegatie is dus enkel mogelijk als de wetsbepaling die de publiekrechtelijke bevoegdheid in het leven roept dat expliciet toestaat (art. 10:15 Awb). Een voorbeeld daarvan is art. 156 Gemw, dat aan de gemeenteraad de bevoegdheid geeft om aan het college van burgemeester en wethouders bevoegdheden over te dragen.

Terug naar boven

2. Hoe delegeer je een bevoegdheid en wat is het gevolg?

Delegatie geschiedt bij besluit. Delegatie van publiekrechtelijke bevoegdheden is geregeld in afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast zijn er enkele aanwijzingen die in het bijzonder eisen stellen aan de delegatie van een regelgevende bevoegdheden. Delegatie van een regelgevende bevoegdheid dient te volgen uit een regeling. In de delegerende regeling worden de grenzen aan de regelgevende bevoegdheid zo concreet en nauwkeurig mogelijk omschreven (zie hierover nader Ar 2.23 en verder).

Het gevolg daarvan is dat de delegans de bevoegdheid niet meer uit kan oefenen (art. 10:17 Awb). Overigens kan de delegans wel beleidsregels vaststellen en daar instructies in opnemen hoe de delegataris de bevoegdheid uit dient te oefenen. Deze instructies zijn algemeen geformuleerd en kunnen zich niet toespitsen op individuele gevallen. Overigens kan de delegataris ook zelf beleidsregels: het beleid dat wordt uitgevoerd kan dus verschillen van de instructies die de delegans heeft meegegeven. Mocht de delegans ontevreden zijn met de wijze waarop de delegataris de bevoegdheid uitoefent, dan kan hij de delegatie geheel of gedeeltelijk intrekken (art. 10:18 Awb).

Terug naar boven

3. Achtergrondinformatie

In het bestuursrecht wordt onderscheid gemaakt tussen drie wijzen waarop een bestuursorgaan een publiekrechtelijke bevoegdheid kan verkrijgen: attributie, delegatie en mandaat. De eerste twee termen gaan over het verkrijgen van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Attributie betreft de situatie waarin een bestuursorgaan een nieuwe publiekrechtelijke bevoegdheid verkrijgt. Delegatie betreft de situatie waarin een reeds bestaande publiekrechtelijke bevoegdheid wordt overgedragen aan een ander bestuursorgaan. Mandaat betreft de situatie waarin een machtiging wordt verleend aan een individu of een orgaan om een publiekrechtelijke bevoegdheid uit te oefenen in naam van het bevoegde bestuursorgaan.

Terug naar boven

4. Contactgegevens

Terug naar boven