Nr. 49 (Overlegging van adviezen)

Ingevolge artikel 80, tweede lid, van de Grondwet worden adviezen van vaste adviescolleges, uitgebracht over door de regering ingediende wetsvoorstellen (behalve in bij wet te bepalen uitzonderingen) aan de Staten-Generaal overgelegd. Ter voldoening aan dit voorschrift dienen de desbetreffende adviezen bij de indiening van een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te worden aangeboden, tenzij deze adviezen de Tweede Kamer reeds eerder zijn toegezonden. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat op de Wetgevingskalender ‘alle openbaar te maken documenten’ te vinden zullen zijn (Kamerstukken II 2016/17, 33009, nr. 39 en Kamerstukken I, 2017/18, CXXIV, H). Interdepartementaal is afgesproken dat hieronder wordt verstaan alle in de toelichting genoemde/met de Tweede Kamer gedeelde stukken. Tevens is afgesproken dat publicatie uiterlijk geschiedt bij indiening bij de Tweede Kamer (wetsvoorstel), dan wel bekendmaking (amvb). Een advies kan worden toegezonden als bijlage bij de memorie van toelichting of als afzonderlijk stuk. In beide gevallen wordt het advies doorgaans niet als Kamerstuk vervaardigd, maar door de Kamer ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer en gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. Het vervaardigen van een advies als Kamerstuk staat ter beoordeling van de Tweede Kamer. Indien het van de zijde van het ministerie van belang wordt geacht dat een advies in de Kamerstukken wordt opgenomen, dient hiertoe tijdig contact te worden gezocht met de griffie van de Tweede Kamer.

De verplichting om adviezen van vaste adviescolleges over wetsvoorstellen ongevraagd aan de Staten-Generaal over te leggen, geldt niet voor adviezen waarvan naar het oordeel van de regering op grond van artikel 5.1 van de Wet open overheid achterwege moet blijven. In dat geval worden zij aan de Voorzitter gezonden ter vertrouwelijke kennisneming door de leden. Indien de Tweede Kamer echter vraagt om toezending van een advies, kan overlegging alleen achterwege blijven indien dat in strijd met het belang van de Staat is (artikel 68 van de Grondwet).

Indien naast de bij indiening te vervaardigen Kamerstukken (Koninklijke boodschap, wetsvoorstel, memorie van toelichting, advies van de Afdeling en nader rapport) en de genoemde adviezen van adviescolleges overige inhoudelijke stukken worden aangeleverd (bijv. de overige bijlagen bij de memorie van toelichting die aan de Afdeling advisering van Raad van State zijn toegezonden, zie Ar 7.17 jo. Ar 7.10), worden deze eveneens bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer ter inzage gelegd, en – indien digitaal aangeleverd – digitaal gepubliceerd.

Indien de voorgenoemde adviezen of overige stukken naar het oordeel van het departement vertrouwelijk dienen te worden behandeld, dienen zij in een gesloten enveloppe ter vertrouwelijke kennisneming te worden toegezonden aan de Tweede Kamer. De betrokken stukken worden door de Tweede Kamer dan niet gedigitaliseerd, en slechts fysiek ter vertrouwelijke inzage gelegd voor Kamerleden.

Laatst gewijzigd op: 8-5-2024