Aanwijzing 7.10 Toezending adviezen aan Afdeling advisering

Bij een adviesaanvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State over een voorstel van wet of een ontwerp voor een algemene maatregel van bestuur worden de volgende adviezen over dat voorstel of ontwerp die door het ministerie zijn ontvangen, aan de Afdeling advisering toegezonden:

  1. adviezen van de Europese Commissie;
  2. adviezen van adviescolleges;
  3. adviezen van belangrijke organisaties van belanghebbenden indien kennisneming ervan kan dienen tot een beter inzicht in de in het voorstel of het ontwerp en de toelichting vervatte beleidskeuzen;
  4. overige adviezen waarnaar in de memorie of nota van toelichting wordt verwezen;
  5. overige adviezen, waarvan de verantwoordelijke bewindspersoon toezending wenselijk acht.