Nr. 64 (Andere vormen van het verzamelen van inlichtingen door de commissie)

De commissie is bevoegd zich tot een bewindspersoon te wenden ter verkrijging van alle stukken waarvan zij de kennisneming voor een goede vervulling van haar taak nodig acht (artikel 27 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer). Naast het opvragen van stukken van bewindspersonen, kan de commissie ook besluiten in mondeling of schriftelijk overleg te treden met een bewindspersoon personen te horen, werkbezoeken af te leggen, zich te laten voorlichten door colleges van advies (artikel 30 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer), externe deskundigen in te schakelen (zie ook nr. 18), een rondetafelgesprek te beleggen of de Tweede Kamer voor te stellen een groot project aan te wijzen (artikel 31 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, zie de Procedureregeling grote projecten, Kamerstukken II 2005/06, 30351, nrs. 1, 2, 3, 4, 5 en 6).

Soms worden in de vorm van een schriftelijk overleg nog vragen door een commissie gesteld. De vragen en opmerkingen van de fracties worden dan tezamen met de reactie van de minister gepubliceerd als een verslag van een schriftelijk overleg. Daarbij wordt de reactie van de minister gepubliceerd na de vragen en opmerkingen vanuit de fracties (zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2016/17, 32402, nr. 72 en Kamerstukken II 2018/19, 31288, nr. 681).

Van het houden van een openbare hoorzitting wordt mededeling gedaan aan de leden en op internet (artikel 29 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer). De commissie is niet verplicht van hetgeen in een hoorzitting naar voren is gebracht, een verslag te maken. Uiteraard kunnen ambtenaren als toehoorder een openbare hoorzitting bijwonen. De commissie kan ook om schriftelijke reacties op een wetsvoorstel vragen. Een uitnodiging daartoe verschijnt eveneens in de Staatscourant. Het kan nuttig zijn dat het ministerie kennis neemt van hetgeen in een niet openbare hoorzitting of als reactie op een oproep in de Staatscourant naar voren is gebracht. De behandelend ambtenaar kan de griffier van de betrokken commissie de gewenste informatie vragen.

Laatst gewijzigd op: 20-8-2019