Nr. 52 (Vergelijkend overzicht oude en gewijzigde tekst)

Indien een wetsvoorstel beoogt een ingrijpende wijziging aan te brengen in een bestaande wet, dan kan het gewenst zijn een vergelijkend overzicht op te stellen van de wetteksten, zoals deze vóór en na de wijziging luiden. Bij complexe wijzigingsvoorstellen is dit verplicht (Ar 6.21). Dit overzicht kan apart of als bijlage bij de memorie van toelichting worden meegezonden of in een later stadium worden toegezonden bijvoorbeeld bij de indiening van een nota van wijziging. Het overzicht wordt door de Tweede Kamer doorgaans niet als Kamerstuk vervaardigd, maar ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018