Nr. 51 (Controleren van de vervaardigde tekst)

Zodra het kamerstuk van het wetsvoorstel in druk is verschenen, wordt een exemplaar van dit kamerstuk door het Bureau Wetgeving van de Griffie plenair van de Tweede Kamer onder het stellen van een termijn ter controle toegezonden aan het ministerie van de eerste ondertekenaar. Doel van deze controle is te verzekeren dat het Kamerstuk overeenstemt met het origineel van het ingediende wetsvoorstel.

De voor het controleren bij het ministerie aangewezen ambtenaar dient binnen de gestelde termijn via het door Bureau Wetgeving vermelde (e-mail)adres aan het Bureau Wetgeving mee te delen welke correcties volgens het ministerie zouden moeten plaatsvinden. Het betreft correcties van de verschillen tussen het ingediende wetsvoorstel en het van de Kamer ontvangen kamerstuk.

Indien bij de mededeling vanuit het ministerie in het wetsvoorstel correcties worden voorgesteld die naar het oordeel van het Bureau Wetgeving inderdaad te herleiden zijn tot een verschil tussen het origineel en het kamerstuk, kan het Bureau Wetgeving de Sdu verzoeken een herdruk uit te brengen of – ingeval sprake is van kleine correcties in zeer omvangrijke stukken of dit om politieke redenen noodzakelijk is – kan door Bureau Wetgeving een nota van verbetering worden uitgebracht (zie nr. 54). Herstel van kennelijke misstellingen in het voorstel zoals dat aan de Tweede Kamer is gezonden, vinden niet door middel van een herdruk of bij nota van verbetering plaats. Dergelijke wijzigingen kunnen door de regering bij nota van wijziging worden aangebracht.

Ook als het ministerie van oordeel is dat er geen noodzaak bestaat voor het aanbrengen van correcties, dient de voor de controle aangewezen ambtenaar dit binnen de gestelde termijn via het door het Bureau Wetgeving verschafte (e-mail)adres mee te delen.

Het is van het grootste belang dat bovengenoemde controle bij elke toegezonden tekst met de uiterste nauwkeurigheid plaatsvindt. Na aanvaarding van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer kunnen immers geen correcties meer in het wetsvoorstel worden aangebracht.

Laatst gewijzigd op: 4-12-2018