Nr. 62 (Bijgewerkte tekst voorstel van wet)

Indien een wetsvoorstel tijdens de Tweede Kamerbehandeling wordt gewijzigd (bijvoorbeeld door een nota van wijziging), wordt door het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer een geconsolideerde tekst van het wetsvoorstel aangemaakt en bijgehouden. Dit ambtelijk stuk staat bekend als de “bij-tekst” van het wetsvoorstel en bevat een bijgewerkte tekst van het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel, inclusief alle op het wetsvoorstel betrekking hebbende nota’s van verbetering, nota’s van wijziging en overgenomen amendementen. De bij-teksten worden gemaakt door het Bureau Wetgeving ten behoeve van
het vervaardigen van amendementen en van de eindtekst van het wetsvoorstel.
Uit de kop kan worden afgeleid tot aan welk Kamerstuk dat deel is geworden van het wetsvoorstel de bij-tekst is bijgewerkt (bijvoorbeeld “Bijgewerkt t/m nr. 7 (Nvw)”).
De bij-teksten zijn te raadplegen via www.tweedekamer.nl door in het zoekscherm te zoeken op het Kamerstuknummer van het wetsvoorstel en “bij” of “bijgewerkt” (bijvoorbeeld de zoekopdracht “33962 bijgewerkt”). Als de bij-tekst van een wetsvoorstel nog niet op www.tweedekamer.nl is geplaatst, of een nota van wijziging, nota van verbetering, of overgenomen amendement (nog) niet juist in de bij-tekst is verwerkt, kan men hierover contact opnemen met het Bureau Wetgeving.

Sinds het Bureau Wetgeving de bijgewerkte teksten via www.tweedekamer.nl publiceert, bestaat vrijwel geen behoefte meer aan het tijdens de Tweede Kamerbehandeling uitbrengen van geconsolideerde teksten van gewijzigde wetsvoorstellen via een Kamerstuk. Indien daaraan in bijzondere gevallen toch behoefte bestaat, kan het Bureau Wetgeving (op een verzoek vanuit de Kamer of het departement) een Tweede Kamerstuk uitbrengen genaamd “Gewijzigd voorstel van wet”. Dit Kamerstuk bevat – net als de bij-tekst – alle wijzigingen die tot het moment van het uitbrengen van het stuk in de tekst van het wetsvoorstel zijn aangebracht, maar kan geen nieuwe wijzigingen in het wetsvoorstel aanbrengen. De betrokken bewindspersoon kan ook zelf het initiatief nemen tot het opstellen van een dergelijk Gewijzigd voorstel van wet en dit bijvoorbeeld tegelijk met de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging aan de Tweede Kamer toezenden.
Wanneer het Kamerstuk (op initiatief van de Kamer of de regering) wordt uitgebracht, zal het Bureau Wetgeving het ter controle aan de contactambtenaar van het betrokken ministerie zenden. Overeenkomstig nr. 51 en 54 kan bij eventueel noodzakelijke correcties een nota van verbetering worden uitgebracht.

Een tijdens de Tweede Kamerbehandeling uitgebracht Gewijzigd voorstel van wet als bedoeld in de voorgaande alinea dient overigens niet verward te worden met het gelijknamige Kamerstuk dat na de Tweede Kamerbehandeling door de Eerste Kamer wordt gepubliceerd. Zie nr. 84.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018