Nr. 82 (Controleren van de door de Tweede Kamer aangenomen tekst)

Nadat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aanvaard maakt het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer de zogenaamde eindtekst op. Dit is de tekst van het wetsvoorstel waarin alle nota’s van wijziging, nota’s van verbetering en overgenomen en aangenomen amendementen zijn verwerkt en die eventueel is vernummerd op basis van de vernummeringsbevoegdheid van de Voorzitter van de Tweede Kamer (artikel 9.13 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer).

Het Bureau Wetgeving zendt de eindtekst vervolgens onder het stellen van een termijn van ten minste twee werkdagen – in spoedgevallen kan een kortere termijn worden gesteld – aan de daartoe aangewezen ambtenaar van het betrokken ministerie. Deze controleert of alle nota’s van wijzigingen, nota’s van verbetering, aangenomen en overgenomen amendementen op juiste wijze zijn verwerkt en of de vernummering op juiste wijze heeft plaatsgevonden en zorgt voor tijdige terugzending.

Het is van het grootste belang dat de controle met de uiterste nauwkeurigheid plaatsvindt. De te controleren tekst vormt immers de basis voor het uiteindelijk door de bewindspersonen te ondertekenen origineel van wet.

Pas na deze controle door de behandelend ambtenaar van het ministerie wordt het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer gezonden, waar het als Eerste Kamerstuk wordt vervaardigd.

De toezending van de eindtekst aan de behandelend ambtenaar op het departement blijft achterwege wanneer het wetsvoorstel gedurende de behandeling in de Tweede Kamer alleen is gewijzigd door nota’s van verbetering en er tevens een controle van de gedrukte tekst als bedoeld in nr. 51 heeft plaatsgevonden. Het voorstel wordt dan aan de Eerste Kamer gezonden, waar het als Eerste kamerstuk wordt vervaardigd.

Indien een wetsvoorstel gedurende de behandeling in de Tweede Kamer niet is gewijzigd door nota’s van wijziging, nota’s van verbetering of amendementen en er een controle heeft plaatsgevonden van de gedrukte tekst als bedoeld in nr. 51, blijft toezending van de eindtekst aan de behandelend ambtenaar op het departement eveneens achterwege. Het voorstel wordt dan rechtstreeks naar de Eerste Kamer gezonden. Het wetsvoorstel wordt dan niet door de Eerste Kamer als Eerste Kamerstuk gedrukt.

Laatst gewijzigd op: 28-2-2022