Nr. 66 (Plaatsing op de agenda)

Nadat de schriftelijke voorbereiding van een wetsvoorstel is voltooid, kan het voor de plenaire vergadering worden geagendeerd. De griffier van de betrokken Kamercommissie meldt het wetsvoorstel daartoe aan bij de griffie. Vervolgens stelt de Tweede Kamer – in de regel op voorstel van de Voorzitter van de Tweede Kamer – het tijdstip vast waarop het wetsvoorstel in een plenaire vergadering zal worden behandeld (artikel 8.8 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer). Het voorstel wordt daarbij opgenomen in de plenaire agenda van de Tweede Kamer. Vervolgens wordt voorafgaand aan iedere vergaderweek, doorgaans op vrijdagochtend, door de Tweede Kamer een vergaderschema verspreid onder de Kamerleden. Op dit vergaderschema wordt concreet aangeduid welke onderwerpen de Voorzitter van de Tweede Kamer voorstelt die (komende) vergaderweek te gaan behandelen. Afhankelijk van de actualiteit kan het vergaderschema gedurende de vergaderweek soms in gewijzigde vorm nogmaals worden verspreid.

De internetsite van de Tweede Kamer bevat de actuele agenda en het actuele vergaderschema. De bewindspersoon dient aan de werkzaamheden van de Tweede Kamer voorrang te geven. Indien de bewindspersoon echter gedurende enige tijd verhinderd is in de Tweede Kamer te verschijnen, bijvoorbeeld wegens een verblijf buitenslands, wordt dat vooraf door het secretariaat van de bewindspersoon aan de Tweede Kamer meegedeeld. Ook buiten deze gevallen heeft het secretariaat van de bewindspersoon regelmatig contact met de griffie van de Tweede Kamer over het vergaderschema van de Tweede Kamer. In deze contacten worden niet of zeer moeilijk te verplaatsen afspraken van de bewindspersoon zo spoedig mogelijk doorgegeven. Met inachtneming van de bevoegdheid van de Tweede Kamer tot vaststelling van het tijdstip van behandeling kan ook de bewindspersoon het initiatief nemen met betrekking tot de planning van de plenaire behandeling. Hij kan daartoe contact opnemen met de Kamervoorzitter; ook kan op ambtelijk niveau overleg plaatsvinden met de griffie.

Laatst gewijzigd op: 16-2-2022