Nr. 72 (Ondersteuning van de bewindspersoon)

De bewindspersoon dient vóór de plenaire behandeling van een wetsvoorstel goed te worden geïnformeerd, zodat hij in staat is het wetsvoorstel adequaat te verdedigen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. Bij grotere debatten vindt er vrijwel altijd een voorgesprek met de bewindspersoon plaats. Is een min of meer uitvoerige instructie van de bewindspersoon wenselijk, dan kan een dossier worden samengesteld met op het wetsvoorstel betrekking hebbende Kamerstukken en notities. Hierin kunnen onder meer aan de orde komen:

  • een algemeen inleidend stuk in de vorm van een spreekschets voor een eerste termijn;
  • hoofdlijnen van het wetsvoorstel;
  • belangrijke punten die tijdens het voorbereidend onderzoek aan de orde zijn geweest;
  • informatie over amendementen;
  • actualiteiten (bijvoorbeeld persberichten);
  • een set van mogelijk te stellen vragen met antwoorden.

Het is gebruikelijk dat de meest betrokken ambtenaren tijdens de plenaire behandeling plaatsnemen in de daartoe bestemde loge in de plenaire vergaderzaal. Er is daar plaats voor ten hoogste zeven personen. In de ambtenarenkamer is nog eens plaats voor ten hoogste vijftien personen. Op het ministerie kunnen de debatten via zowel een video- als een audiostream gevolgd worden via https://www.tweedekamer.nl/debat en vergadering/livedebatten. Ook kan het debat gevolgd worden via https://debatdirect.tweedekamer.nl. Daarvoor bestaat tevens een mobiele app.

In vergaderzalen waarin een wetgevingsoverleg wordt gehouden zijn vijf plaatsen gereserveerd voor departementsambtenaren. Betreft het een wetsvoorstel waarbij meerdere ministeries zijn betrokken dan kunnen maximaal tien ambtenaren in de vergaderzaal plaatsnemen (vijf aan de commissietafel en vijf aan de bijzettafel).

Voor het verkrijgen van toegang tot vergaderingen van de Tweede Kamer dient, ook door degenen die over een doorlopend toegangsbewijs beschikken, tijdig via de daarvoor aangewezen departementale contactpersoon een toegangskaart (ministerie-pas) te worden aangevraagd bij de afdeling Entreemanagement van de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer. Bij avondvergaderingen dient men rekening te houden met het feit dat toegangskaarten tot 17:00 uur kunnen worden aangevraagd. Na 17.00 uur kunnen toegangskaarten worden aangevraagd bij de meldkamer van de Beveiligingsdienst.

Voor toegang tot vergaderingen kan men zich melden aan de beveiligingsbalie van de Tweede Kamer bij de ingang op het Plein nr. 2. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan de ambtenaar de toegangskaart in ontvangst nemen bij de balie van de Beveiligingsdienst. Ambtenaren die niet over een toegangskaart beschikken, hebben geen toegang tot het beveiligde gebied en kunnen alleen toegang krijgen tot de publieke tribune. In de Tweede Kamer is Wifi aanwezig. Toegangscodes die een dag werken kan men krijgen bij de beveiligingsbalies.

Laatst gewijzigd op: 13-2-2019