Nr. 90 (Informatie aan de bewindspersoon; communicatie met de bewindspersoon tijdens het debat; technische faciliteiten)

De bewindspersoon dient voor de plenaire behandeling van een wetsvoorstel goed te worden geïnformeerd, zodat hij in staat is
het wetsvoorstel adequaat te verdedigen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. De voorbereiding van het antwoord van de bewindspersoon kan als regel eenvoudiger zijn dan in nr. 72 voor de Tweede Kamerbehandeling is uiteengezet, aangezien geen rekening gehouden behoeft te worden met amendementen.

Het is wel mogelijk dat de Eerste Kamer op grond van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State de Afdeling advisering verzoekt om voorlichting in aangelegenheden van wetgeving en bestuur. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken I 2011/12, 32600, nr. C.

Is een min of meer uitvoerige instructie van de bewindspersoon wenselijk, dan kan een dossier worden samengesteld met op het wetsvoorstel betrekking hebbende Kamerstukken en notities. Hierin kunnen onder meer aan de orde komen:
- hoofdlijnen van het wetsvoorstel;
- belangrijke punten die tijdens het voorbereidend onderzoek en bij de behandeling in de Tweede Kamer aan de orde zijn geweest;
- actualiteiten (bijvoorbeeld persberichten)
- een algemeen inleidend stuk en eventuele verdere stukken voor het antwoord dat de bewindspersoon in eerste termijn zal geven.

Het is gebruikelijk dat de meest betrokken ambtenaren tijdens de plenaire behandeling plaats nemen op de ambtenarentribune. Daarnaast kan plaats worden genomen in de ambtenarenkamer naast de ambtenarentribune.

Voor het verkrijgen van toegang tot het gebouw van de Eerste Kamer dient, ook door degenen die over een doorlopend toegangsbewijs beschikken, tijdig via de daarvoor aangewezen departementale contactpersoon een toegangskaart te worden aangevraagd bij de Eerste Kamer.

Vanaf de ambtenarentribune is het mogelijk schriftelijke informatie door tussenkomst van een zaalbode bij de bewindslieden achter de regeringstafel te laten bezorgen. Het is wenselijk dat één of meer ambtenaren voor de bewindspersoon zichtbaar op de ambtenarentribune aanwezig zijn. Dit maakt het mogelijk elementaire informatie als 'ja' en 'nee' door gebaren over te brengen.

In de ambtenarenkamer naast de ambtenarentribune van de Eerste Kamer is tekstverwerkingsapparatuur en een printer aanwezig. Tevens zijn voor de medewerkers van de bewindspersoon kopieerfaciliteiten beschikbaar. Het is ten strengste verboden om mobiele telefoons in de aan-stand op de ambtenarentribune aanwezig te hebben.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018