Nr. 7 (Inventarisatie van (mede)betrokkenen)

Het verdient aanbeveling reeds in een vroegtijdig stadium te onderzoeken of en zo ja welke andere ministeries bij de voorbereiding van de wet moeten worden betrokken. In beginsel geldt medebetrokkenheid altijd voor ministeries met wiens beleidsterrein de op te stellen of te wijzigen wet raakvlakken heeft. Ingevolge Ar 7.1 tot en met 7.6, en 8.2 e.v. moet in de daar genoemde gevallen tevens met de daarbij genoemde ministeries c.q. afdelingen contact worden opgenomen (zie nr. 10 e.v.). Het ministerie dat het voortouw heeft bij een wetswijziging draagt ook zorg voor de wijzigingen in wetten van de andere ministeries, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. Het ministerie dat het voortouw heeft bij een wetswijziging stelt de andere ministeries over de voorgenomen wetswijziging tijdig op de hoogte. Zie voor medeondertekeningskwesties de Handleiding medebetrokkenheid en medeondertekening.

In bijzondere wetten en algemene maatregelen van bestuur kunnen ook andere vormen van overleg zijn voorgeschreven bijvoorbeeld met het IPO of de VNG. Een aantal adviesinstanties dient - afhankelijk van het onderwerp - verplicht te worden geconsulteerd. Het betreft onder meer de volgende instanties: de Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 36, vierde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming), het Adviescollege toetsing regeldruk (artikel 2, tweede lid, van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk), het Adviescollege ICT-toetsing (artikel 2 van het Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing) en de Raad voor de rechtspraak (artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie), zie ook nr. 18.

Verder is het wenselijk om in de beleidsvoorbereiding, waaronder ook de voorbereiding van het wetsvoorstel, te bekijken welke andere partijen moeten worden betrokken. Te denken valt aan uitvoeringsorganisaties, degenen die door het voorstel zullen worden geraakt, deskundigen, etc. De centrale vraag naar betrokkenheid in het Beleidskompas kan helpen om die betrokkenheid vorm te geven.

Laatst gewijzigd op: 29-3-2023