Nr. 11 (Vermelden van financiële gevolgen voor de rijksbegroting)

Indien een wetsvoorstel kan leiden tot hogere of lagere rijksuitgaven of ontvangsten voor het lopende begrotingsjaar of voor latere jaren, dienen ingevolge artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016, in een afzonderlijk onderdeel van de memorie van toelichting dan wel in een bijlage bij de memorie van toelichting de financiële gevolgen te worden vermeld (zie daarvoor Ar 4.45). Voor het opstellen van dit onderdeel van de toelichting moet, ingevolge het Besluit Taak FEZ, contact worden opgenomen met de centrale directie financieel economische zaken van het desbetreffende ministerie. Daarnaast moet hierover, voordat de stukken aan de ministerraad worden aangeboden, overleg zijn gevoerd met het directoraat-generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën (Inspectie der Rijksfinanciën). De resultaten van dat overleg moeten in het standaard aanbiedingsformulier voor de ambtelijke voorportalen, onderraden en de (rijks)ministerraad worden vermeld. Zie voorts Ar 4.45. Voorts moet in dat geval het 'Overzicht van de financiële gevolgen voor de Rijksbegroting/Administratieve lasten' worden ingevuld. Sommige ministeries hebben voor de invulling van het standaardformulier aanvullende regels gesteld.

Laatst gewijzigd op: 4-12-2018