Nr. 12a (Vermelden van gevolgen voor de rechtspraak)

Een wetsvoorstel kan gevolgen hebben voor de rechtspraak. Het is daarom belangrijk om op die gevolgen in de memorie van toelichting in te gaan. Indien blijkt dat het wetsvoorstel tot een onontkoombare werklasttoename voor de rechterlijke organisatie zal leiden, is het noodzakelijk met de Directie Rechtsbestel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid expliciete afspraken te maken over de financiering daarvan.

Er zijn daarnaast verschillende adviesorganen die advies kunnen geven over de gevolgen voor de rechtspraak. Zo heeft de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie tot taak de regering en de Staten-Generaal te adviseren over algemeen verbindende voorschriften en het te voeren beleid van het Rijk op het terrein van de rechtspleging. Het kan daarom nodig zijn om advies te vragen aan de Rvdr. Bij twijfel kan de Directie Rechtsbestel adviseren of dit wenselijk is. Met de Rvdr kunnen afspraken worden gemaakt over preconsultatie of consultatie bij spoedwetten. De Rvdr geeft geen advies namens de Hoge Raad of de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Zij dienen hiervoor apart te worden geconsulteerd indien een wetsvoorstel van invloed kan zijn op hun werkterreinen. 

Zie ook het Beleidskompas, onderdeel 4.5 (gevolgen voor de rechtspraak)

Laatst gewijzigd op: 3-6-2024