Nr. 12b (Vermelden van gevolgen voor de gefinancierde rechtsbijstand)

Een wetsvoorstel kan eveneens gevolgen hebben voor de gefinancierde rechtsbijstand, wat ook in de memorie van toelichting dient te worden vermeld. Indien het voorgenomen wetsvoorstel een extra beroep betekent op de gefinancierde rechtsbijstand, is het noodzakelijk met de Directie Rechtsbestel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid expliciete afspraken te maken over de financiering daarvan.

In tegenstelling tot de regeling voor de consultatie van de Rvdr, is er geen wettelijke verplichting tot consultatie van de Raad voor rechtsbijstand (Rvr). Niettemin heeft het de voorkeur om de Rvr als belangrijke ketenpartner te consulteren over algemeen verbindende voorschriften en het te voeren beleid van het Rijk op het terrein van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Zie ook het Beleidskompas, onderdeel 4.5 (gevolgen voor gefinancierde rechtsbijstand)

Laatst gewijzigd op: 3-6-2024