Nr. 10a (Toetsing van ontwerpregelingen door BZK)

Decentrale overheden

Bij beleidsvoornemens die invloed hebben op de decentrale overheden moet een uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO) worden uitgevoerd. De Handleiding UDO omschrijft het proces waarmee het vakdepartement - samen met BZK en (de koepels van) decentrale overheden – dergelijk beleid dient uit te werken. Dat is nodig voor die gevallen waarin van decentrale overheden regeling of bestuur wordt gevorderd of waarbij in betekenende mate wijziging wordt gebracht in hun taken of bevoegdheden. De UDO maakt inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor decentrale overheden. Zo wordt duidelijk hoe de uitvoerbaarheid van het beleid is onderbouwd en op welke wijze de daarop betrekking hebbende kosten worden vergoed. Het vakdepartement voert hierbij de pen.

BZK adviseert in lopende UDO-trajecten over bestuurlijke en financiële randvoorwaarden aan de hand van het Normenkader Interbestuurlijke Verhoudingen. De minister van BZK is verantwoordelijk voor de inrichting van het openbaar bestuur en voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de interbestuurlijke verhoudingen. Vanuit deze verantwoordelijkheid toetst het ministerie van BZK de beleids- en wetsvoorstellen of beleidsintensiveringen van het Rijk waarin een rol is weggelegd voor provincies of gemeenten. 

Zie ook de informatie over de UDO en het Normenkader in het Beleidskompas. Bij vragen hierover kan contact worden opgenomen met de directie Bestuur, Financiën en Regio’s van het ministerie van BZK. In de Code Interbestuurlijke Verhoudingen zijn afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen opgenomen met de omgangsvormen als uitgangspunten voor de onderlinge samenwerking en taakverdeling. 

Caribisch Nederland

Bij beleidsvoornemens die invloed hebben op Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) dient met het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties van het ministerie van BZK contact te worden opgenomen. 

Bij beleidsvoornemens ten aanzien van Caribisch Nederland (zowel voor decentrale taken als rijkstaken) dient rekening te worden gehouden met het principe van ‘comply or explain’. Hiermee wordt het uitgangspunt bedoeld dat nieuwe Europees-Nederlandse beleidsdoelen of beleidsintensiveringen, waaronder ook bijbehorende nieuwe wetgeving, ook toepasselijk dienen te zijn in Caribisch Nederland, tenzij er gegronde redenen zijn om dat niet te doen. Bij de toepassing van het principe ‘comply or explain’ wordt uitgegaan van een gelijkwaardig voorzieningenniveau binnen de openbare lichamen. Bij vragen hierover kan contact worden opgenomen met het DG Koninkrijksrelaties van het ministerie van BZK. 

Bij beleidsvoornemens die invloed hebben op de openbare lichamen zelf wordt een vergelijkbaar normenkader nagestreefd als voor de andere decentrale overheden. Voor het instellen van een bijzondere uitkering (vergelijkbaar met een specifieke uitkering aan decentrale overheden) geldt dat deze moet worden voorgelegd aan de toetsingscommissie bijzondere uitkeringen (TBU). Hiervoor is een format ontwikkeld met zes toetsingscriteria. 

Omgevingswet

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verricht daarnaast een stelselcheck op regelgevingsvoornemens van het Rijk die betrekking hebben op het stelsel van de Omgevingswet. In dat stelsel komen regels van diverse departementen samen. Zie voor meer informatie: Omgevingswet. Het doel van de stelselcheck is de borging van de eenheid en consistentie van het wettelijke stelsel. Als een beleidsvoornemen dat tot regelgeving leidt (mogelijk) gevolgen heeft voor het stelsel van de Omgevingswet, neem dan tijdig contact op met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanbiedingsformulier

Op het aanbiedingsformulier voor het voorportaal, de onderraad of de ministerraad kan bij het onderdeel ‘overeenstemming met BZK’ ja worden aangekruist, wanneer het voorstel bestuurlijke en/of financiële gevolgen heeft voor decentrale overheden (provincies, gemeenten, openbare lichamen en/of waterschappen, de UDO heeft plaatsgevonden en hierover overeenstemming is bereikt met het ministerie van BZK. Wanneer geen overeenstemming is bereikt, wordt ‘Nee’ aangekruist en worden de geschilpunten inzichtelijk gemaakt op het aanbiedingsformulier.

Laatst gewijzigd op: 3-6-2024