Comply or explain

Inhoudsopgave

Inleiding

In de Voorlichting van de Raad van State d.d. 17 juli 2019 (Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35 300, IV, nr. 11) is opgemerkt:

‘Bezie ten aanzien van de toepasselijkheid van materiële wetgeving steeds of differentiatie noodzakelijk is. Doe dit aan de hand van heldere en zoveel mogelijk gelijkluidende criteria, waarin ook de vraag of wetgeving op de openbare lichamen uitvoerbaar is, uitdrukkelijk wordt betrokken.’

Zoals het kabinet bij schrijven d.d. 4 oktober 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 35 300, IV, nr. 11) heeft aangegeven wordt in tegenstelling tot het voorheen geldende principe van legislatieve terughoudendheid thans gewerkt met het principe van ‘comply or explain’. Alle Europees-Nederlandse regelgeving is van toepassing in Caribisch Nederland (hierna: CN), tenzij er gronden zijn om dat niet te doen. De toepassing van het principe van ‘comply or explain’ is verder uitgewerkt in de Kamerbrief van 23 juni 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 36 200 IV, nr. 85).

Terug naar boven

Criteria

De criteria om deze beoordeling te laten plaatsvinden hebben onder meer betrekking op:

  • Het insulaire karakter;
  • Geografische afstand tot Europees Nederland en binnen CN;
  • Kleinschaligheid;
  • Klimatologische omstandigheden;
  • Geografische omstandigheden;
  • Draagkracht;
  • Culturele verschillen
  • Verbondenheid met Aruba, Curaçao en St. Maarten;
  • Economische en sociale omstandigheden.

Terug naar boven

Wetgevingsoverzicht

Teneinde alle departementen en CN meer overzicht te bieden over aanstaande wet- regelgeving wordt een wetgevingsoverzicht opgesteld. Deze wet- en regelgeving vloeit voort uit beleidsvoornemens en betreft niet alleen voorstellen die specifiek CN betreffen maar ook voorstellen die mede of gedeeltelijk op CN betrekking hebben. In dit overzicht van CN-wetgeving wordt ook de wetgeving opgenomen die noodzakelijk is voor de uitvoering van verdragen in CN. Elk ministerie heeft uiteraard de mogelijkheid om in het overzicht eigen accenten aan te brengen. Doel van het overzicht is vooral om CN te laten weten wat eraan komt en om bewustwording in Den Haag te bevorderen. Vervolgens weten dan ook de departementen onderling ‘waar ze mee bezig zijn’. 

Het wetgevingsoverzicht wordt halfjaarlijks naar de Tweede Kamer gestuurd en bevat in principe wetgeving die betrekking heeft op het wegwerken van ‘achterstallig onderhoud’, het opstellen van de ‘meest noodzakelijke’ wetgeving en het opstellen van wetgeving, op uitdrukkelijk verzoek van CN. Het laatstelijk geactualiseerde periodieke wetgevingsoverzicht is op 26 april 2024 naar de Tweede Kamer gezonden. Daarbij is tevens een overzicht opgenomen van alle wet- en regelgeving die van toepassing is in Caribisch Nederland. Inmiddels wordt samen met de openbare lichamen gewerkt aan voorstellen voor tijdige betrokkenheid van de openbare lichamen bij de voorbereiding van beleid en wetgeving, waaronder de inrichting van het totstandkomingsproces van de periodieke wetgevingsoverzichten. Bezien zal worden hoe het prioriteren van beleid en wetgeving door middel van periodieke wetgevingsoverzichten evenwichtiger kan worden ingericht. 

Terug naar boven

Meer informatie

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 28-5-2024