Nr. 12 (Vermelden van bestuurlijke en financiële gevolgen voor decentrale overheden)

Voor de vermelding van bestuurlijke en financiële gevolgen van een wetsvoorstel voor decentrale overheden zij verwezen naar Ar 4.46. Over de toepassing van de in dit kader relevante artikelen 108, derde lid, en 116 van de Gemeentewet, 105, derde lid, en 114 van de Provinciewet en 2 van de Financiële-verhoudingswet moet tijdig overleg worden gevoerd met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Koninkrijksrelaties en Financiën. Zie in dit verband ook het beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen. Op het ministerraadsformulier moet vermeld worden of overeenstemming is bereikt met BZK over de toepassing van dat beoordelingskader.

Ook over voorstellen tot invoering of wijziging van regelingen op grond waarvan specifieke uitkeringen aan provincies of aan gemeenten worden verstrekt, moet, ingevolge artikel 18 Financiële-verhoudingswet, overleg worden gevoerd met de genoemde onderdelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018