Nr. 4 (Voorbereiding van regelgeving)

Voordat met de eigenlijke voorbereiding van een wetsvoorstel wordt begonnen, is het desbetreffende onderwerp meestal al geruime tijd voorwerp van studie of beleidsvorming. Het verdient aanbeveling al in een vroeg stadium na te gaan of overheidsinterventie is gerechtvaardigd en of regeling van het desbetreffende onderwerp bij wet in formele zin dient te geschieden dan wel op een ander niveau of zonder regelgeving kan worden aangepakt. In dit verband wordt gewezen op paragraaf 2.1 en paragraaf 2.4 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Bij de voorbereiding van een wetsvoorstel kan gebruikt worden gemaakt van het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK). Het IAK bevat de vragen die ten minste aan bod zouden moeten komen in de fase van beleidsvorming. Toepassing van het IAK bij de voorbereiding van een wetsvoorstel, bevordert dat alle onderwerpen die aan bod dienen te komen in een memorie van toelichting aan de orde komen. In het IAK zijn daarnaast alle verplichte toetsvragen verwoord en is achtergrondinformatie te vinden. In de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt ook aandacht besteed aan de toelichting. De toelichting bevat een verantwoording van de regeling. Daarbij komen, voor zover van toepassing, in ieder geval de punten aan de orde, zoals opgesomd in Ar 4.43.

Laatst gewijzigd op: 13-2-2019