Gevolgen voor gefinancierde rechtsbijstand

Bij het in kaart brengen van de gevolgen van nieuw beleid en regelgeving, is het belangrijk om na te gaan of je voorstel extra beroep oplevert op de raad voor rechtsbijstand. Hiermee kan je voorkomen dat er in je beleid onvoldoende aandacht is besteed aan:

  • het kunnen effectueren van de rechtsbescherming (bezwaar- en geschilprocedures);
  • de rechtshandhaving (strafrechtelijke- en bestuursrechtelijke procedures).

Geschillen waarbij gefinancierde rechtsbijstand zal worden verleend

De vraag die je hierbij kunt stellen is of je voorstel tot geschillen leidt waarbij naar verwachting gefinancierde rechtsbijstand zal worden verleend. Relevante aandachtspunten hierbij zijn:

  • Beantwoord de vraag of de doelgroep (geheel of gedeeltelijk) valt onder de inkomens- en vermogensgrenzen, zoals genoemd in de Wet op de rechtsbijstand.
  • Zorg voor gekwantificeerde gegevens in de toelichting bij de beleidsnota of ontwerpregeling.
  • Besteed ook aandacht aan de verwachte kosten en de wijze waarop deze worden gedekt.

Contactgegevens

Wanneer je beleid een extra beroep oplevert op de gefinancierde rechtsbijstand:

Wanneer een toename van het beroep op de gefinancierde rechtsbijstand door de uitvoering van het voorgenomen beleid onontkoombaar is, zullen expliciete afspraken met het Ministerie van Justitie en Veiligheid moeten worden gemaakt over de financiering daarvan. In dat geval zal tevens moeten worden bezien binnen welke termijn(en) de gewenste middelen beschikbaar kunnen zijn.

Laatst gewijzigd op: 18-1-2024