Nr. 63 (Mondeling overleg met Kamercommissies (wetgevingsoverleg))

De commissie kan in elke stand van het onderzoek van een voorstel van wet schriftelijk of mondeling met de regering in overleg treden (de artikelen 27 en 28 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. De uitkomsten van het overleg kunnen in het verslag of in het nader verslag worden opgenomen. Het is evenwel gebruikelijk dat de commissie een afzonderlijk verslag van het overleg uitbrengt. Dit verslag wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de griffier van de commissie, die tevoren een concept aan de betrokken bewindspersonen en Kamerleden zendt. De commissie kan zich ook door rijksambtenaren laten voorlichten (artikel 42 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer). Zij nodigt hen door tussenkomst van de desbetreffende bewindspersoon uit (artikel 29, tweede lid, van het Reglement van Orde voor de Tweede Kamer). Blijkens de Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren beslist de bewindspersoon of aan een zodanige uitnodiging gevolg zal worden gegeven en of de bewindspersoon zelf al dan niet aanwezig zal zijn. Bestuurders van zelfstandige bestuursorganen kunnen ook zonder instemming van de bewindspersoon worden gehoord (Kamerstukken I 2014/15, C, U).

De Tweede Kamer kan op voorstel van het Presidium, de commissie gehoord, besluiten, dat een voorstel van wet in een wetgevingsoverleg wordt onderzocht, voordat het in een vergadering van de Tweede Kamer in beraadslaging komt (de artikelen 28 jo. 102 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer). Ook komt het wel voor dat de plenaire behandeling van een wetsvoorstel na de algemene beraadslaging wordt onderbroken voor een artikelsgewijze behandeling in een wetgevingsoverleg. Tot een wetgevingsoverleg hebben alle leden van de Tweede Kamer toegang. De bewindspersoon kan zich doen vergezellen door ambtenaren. Deze kunnen in de vergadering het woord voeren zo dikwijls de bewindspersoon dit wenst. De Voorzitter van de Tweede Kamer stelt het tijdstip en de dag voor het overleg vast. Van een wetgevingsoverleg wordt door de Dienst Verslag en Redactie een stenografisch verslag gemaakt dat wordt vervaardigd als Kamerstuk.

Tijdens een wetgevingsoverleg kunnen amendementen niet worden overgenomen (artikel 100, derde lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, zie ook nr. 71).

Laatst gewijzigd op: 11-3-2021