Nr. 55 (Debat op hoofdlijnen)

Voordat de commissie die met het voorbereidend onderzoek is belast, met dat onderzoek begint, kan een debat op hoofdlijnen worden gehouden (zie artikel 91 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer en de Handleiding van de Commissie voor de Werkwijze inzake de verschillende mogelijkheden voor de behandeling van een wetsvoorstel. Formeel is dit debat dus geen onderdeel van het voorbereidend onderzoek. De vaste commissie brengt wel - op eigen initiatief dan wel op verzoek van het Presidium - advies uit aan het Presidium over de wenselijkheid van een hoofdlijnendebat. Dit advies bevat een aanduiding van datgene waarop het debat zich kan toespitsen en een motivering. Het Presidium doet vervolgens een voorstel aan de Tweede Kamer. In het algemeen zal een debat op hoofdlijnen worden gevoerd als er behoefte bestaat om snel vast te stellen of er al dan niet voldoende steun in de Tweede Kamer is te verwachten voor een belangrijk of politiek gevoelig wetsvoorstel of voor belangrijke onderdelen daarvan. Een debat op hoofdlijnen gaat altijd vooraf aan verdere procedurebeslissingen en dus aan het gebruik van andere instrumenten, zoals bijvoorbeeld een externe adviesaanvraag. Als de Tweede Kamer zelf een adviescollege wil raadplegen, kan dat tot uitdrukking komen in het hoofdlijnendebat.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018