4.5 Gevolgen voor de overheid

Nieuw en aangepast beleid en regelgeving kunnen gevolgen met zich meebrengen voor de overheid die in je voorstel beschreven moeten worden.

Beleid en regelgeving kunnen onder meer gevolgen hebben voor:

Als wet- en regelgeving wijzigt kan dat gevolgen hebben voor de ICT die het Rijk, decentrale overheden en zelfstandige bestuursorganen met een publieke taak betrokken bij de uitvoering, toezicht en handhaving gebruiken ter ondersteuning van hun (keten)processen. Een adequate impactanalyse is dan ook van groot belang. Projecten van het Rijk met een ICT-component van meer dan € 5 miljoen dienen bovendien te worden gemeld bij het Adviescollege ICT-toetsing. Zie verder: Gevolgen voor ICT.

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Aanwijzingen voor de regelgeving Eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin deze tot stand komen.
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H) Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering worden geconfronteerd in kaart te brengen.
Uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden en Normenkader interbestuurlijke verhoudingen Normen en toetspunten voor de kwaliteit van de interbestuurlijke verhoudingen bij beleid met een rol voor o.a. provincies en gemeenten.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
BZK grondwet Indien er een grondrecht in het geding is.
BZK interbestuurlijk Indien decentrale overheden betrokken.
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023