Gevolgen voor decentrale overheden

Nieuw of aangepast beleid en regelgeving kunnen gevolgen met zich meebrengen voor decentrale overheden. Hierbij kan gedacht worden aan nationale regelgeving, maar ook internationale en Europese regelgeving. Het is van belang om de gevolgen van je beleid of voorgenomen regelgeving voor decentrale overheden duidelijk in kaart te brengen. Doe dit aan de hand van de Uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden en het Normenkader interbestuurlijke verhoudingen. Aan de hand van de processtappen van de Uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden en de toetspunten van het Normenkader komen onder meer de volgende aspecten aan de orde:

  • Ga na of je op een passende manier de verhouding Rijk-decentrale overheid hebt vormgegeven ten aanzien van verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het uitgangspunt is dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk worden belegd.
  • Ga na of je passend toezicht, een passend informatiearrangement, en passende financiële verhoudingen hebt gekozen.
  • Ga na of je te maken hebt met grenseffecten en hoe deze effecten te ondervangen zijn.
  • Ten slotte is het van belang om stil te staan bij de gevolgen van je beleid voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba die sinds 10 oktober 2010 de status van openbaar lichaam hebben en daarmee vergelijkbaar zijn met gemeenten. Zie voor meer informatie over hoe om te gaan met beleid voor Caribisch Nederland het thema Comply or explain.

Verantwoording volgens single information single audit (SiSa)

Met betrekking tot specifieke uitkeringen is het principe van Single information Single audit (SiSa) van toepassing. SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk of in enkele gevallen aan de provincie of aan gemeenten verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen of het provinciaal middel hebben besteed. Een doelstelling van SiSa voor specifieke uitkeringen is het verminderen van de verantwoordings en controlelasten.

Om de lasten van de verantwoording zo laag mogelijk te houden, is SiSa volledig ingebed in het reguliere jaarrekeningproces van de medeoverheden. De verantwoording via SiSa is vastgelegd in artikel 17a Financiële-verhoudingswet en nader geregeld in de Regeling informatieverstrekking sisa.

Laatst gewijzigd op: 11-4-2023