Nr. 23 (Inleiding)

Krachtens artikel 4 van het Reglement van orde voor de ministerraad beraadslaagt en besluit de ministerraad onder andere over de voorstellen van wet, voordat deze aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd. In principe geldt voor elk wetsvoorstel dat eerst behandeling in een ambtelijk voorportaal en een onderraad noodzakelijk is. Wetsvoorstellen die uitsluitend strekken ter implementatie van EU-regelingen kunnen rechtstreeks worden geagendeerd in de ministerraad. Een wetsvoorstel waarover de Afdeling reeds een advies heeft uitgebracht met ingrijpende kritiek op de inhoud of vormgeving, behoeft niet eerst in het ambtelijk voorportaal en de onderraad te worden behandeld maar kan ook direct in de ministerraad worden besproken, tenzij de inhoud van het voorstel volledig wordt gewijzigd (zie verder Ar 7.14). Bij twijfel over de vraag of een wetsvoorstel door een onderraad of ministeriële commissie moet worden behandeld, kan daarover contact worden opgenomen met de raadadviseur van het ministerie van Algemene Zaken die optreedt als secretaris van de desbetreffende onderraad of ministeriële commissie. Onderraden en ministeriële commissies worden ingevolge artikel 17, onderscheidenlijk artikel 25 van het Reglement van orde voor de ministerraad ingesteld door de ministerraad. Onderraden zijn belast met de voorbereiding of beslissing van aangelegenheden inzake delen van het algemeen regeringsbeleid.

Ministeriële commissies zijn belast met de voorbereiding van of beslissing over bepaalde aangelegenheden. Samenstelling, taak en werkwijze van onderraden en ministeriële commissies worden geregeld door de ministerraad. Thans bestaan de volgende ambtelijke voorportalen, onderraden en ministeriële commissies. De Minister-President is voorzitter van de onderraden. Hij is eveneens voorzitter van de ministeriële commissies, tenzij de ministerraad anders beslist. Daar de procedures voor onderraden en ministeriële commissies grotendeels gelijkluidend zijn, wordt hierna alleen over de onderraden gesproken. Zie voor de procedure over de werkwijze van onderraden bijlage V bij de Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018