Nr. 31 (Voorlichting over de besluitvorming in de ministerraad (persbericht))

Nadat de ministerraad met een wetsvoorstel heeft ingestemd, wordt veelal door het eerstverantwoordelijke ministerie een persbericht uitgegeven, waarin de hoofdlijnen van het wetsvoorstel worden bekendgemaakt en waarin wordt vermeld dat het voorstel om advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden gezonden. Het persbericht wordt door of in overleg met de afdeling voorlichting van het ministerie opgesteld en (zo mogelijk) reeds op het ministerraadsformulier opgenomen in de daarvoor bestemde kolom. Na afloop van elke ministerraad worden de daarop betrekking hebbende persberichten van alle ministeries door de Rijksvoorlichtingsdienst gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. Indien men het gewenst acht dat ook de Minister-President in zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad aandacht aan het wetsvoorstel zal schenken, verdient het aanbeveling hierover, door tussenkomst van de afdeling voorlichting, contact op te nemen met de Rijksvoorlichtingsdienst. Vanzelfsprekend kan ook de Rijksvoorlichtingsdienst hiertoe het initiatief nemen. In het algemeen vindt ter voorbereiding van de persconferentie van de Minister-President op vrijdag, de donderdag daaraan voorafgaand, overleg plaats tussen de hoofden van de voorlichtingsafdelingen.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018