Nr. 30 (Kennisneming en uitvoering van de besluiten van de ministerraad)

De ministerraad vergadert in het algemeen op vrijdag. Als regel wordt op de daaropvolgende maandag de besluitenlijst van de vergadering rondgezonden. Daaruit blijkt welk besluit de ministerraad met betrekking tot het wetsvoorstel heeft genomen. Op de meeste ministeries worden uittreksels van de besluitenlijsten in beperkte kring verspreid. Ook wordt veelal tijdens stafbesprekingen, die als regel op maandag worden gehouden, door de minister verslag gedaan van de besluitvorming voor zover deze het algemeen regeringsbeleid of het eigen departementale beleidsterrein betreft en worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de besluiten van de ministerraad. In spoedeisende gevallen kunnen zo nodig bij de secretaris van de ministerraad telefonisch inlichtingen over de besluitenlijst worden ingewonnen.

De notulen van de ministerraadsvergaderingen worden in het algemeen een week na de vergadering rondgezonden. De inzage van notulen van de ministerraad, de onderraden en commissies uit de ministerraad door ambtenaren is geregeld in bijlage I bij de Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018