Nr. 28 (Aanwezigheid van ambtenaren en deskundigen in onderraden)

Indien het in de onderraad te behandelen onderwerp daartoe aanleiding geeft, kan een minister of staatssecretaris zich laten vergezellen door een ambtenaar. Dit dient evenwel tot maximaal één ambtenaar per bewindspersoon te worden beperkt.

De ambtenaar die de bewindspersoon vergezelt, treedt dan op als persoonlijk adviseur van de bewindspersoon en neemt over het algemeen geen deel aan de beraadslagingen. Een bewindspersoon kan zich bij afwezigheid niet laten vertegenwoordigen door een ambtenaar, behoudens voorafgaande toestemming van de Minister-President, al dan niet verkregen door tussenkomst van de raadadviseur van het ministerie van Algemene Zaken die optreedt als secretaris van de onderraad. lngevolge artikel 26 van het Reglement van orde voor de ministerraad bestaat ten aanzien van hetgeen ter vergadering besproken wordt of geschiedt in beginsel een geheimhoudingsplicht.

Ingevolge artikel 23 van het Reglement van orde voor de ministerraad kunnen deskundigen met raadgevende stem het overleg in een onderraad bijwonen indien zij door de onderraad als vaste deelnemer zijn aangewezen of wanneer zij daartoe door de voorzitter worden uitgenodigd.

Laatst gewijzigd op: 21-2-2022