Nr. 32 (Openbaarheid van het voorstel na de ministerraad)

Het uitgangspunt van de Woo is dat een wetsvoorstel dat voor advies wordt voorgelegd zo spoedig mogelijk na de adviesaanvraag (voordracht) actief openbaar wordt gemaakt. De bepaling in de Woo ziet op alle adviesaanvragen aan adviescolleges of -commissies en andere externe partijen. In afwachting van de inwerkingtreding van de hiertoe strekkende actieve openbaarmakingsverplichtingen uit de Woo, is in interdepartementaal verband overeengekomen dat met betrekking tot de adviesaanvraag bij de Raad van State op deze verplichtingen vooruit zal worden gelopen en dat het voorstel van wet, de bijbehorende memorie van toelichting en de adviesaanvraag zo spoedig mogelijk na de adviesaanvraag door de Koning openbaar worden gemaakt via de wetgevingskalender (zie nr. 36a). Indien gewenst kan de openbaarmaking worden aangekondigd in het persbericht naar aanleiding van de aanvaarding van het voorstel in de ministerraad. 

Is in het voortraject uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en dringen zij erop aan om te weten wat er van het commentaar is verwerkt, dan kan worden overwogen deze organisaties te attenderen op de openbaarmaking van het voorstel via de wetgevingskalender. Indien het stuk door middel van internet in consultatie is gegaan, dan is verslaglegging van de opmerkingen op de internetconsultatiewebsite aangewezen.

Laatst gewijzigd op: 8-5-2024