Nr. 27 (Besluitvorming in de onderraden)

Onderwerpen die in een onderraad aan de orde komen, dienen daar in beginsel inhoudelijk te worden afgedaan. Indien in de onderraad overeenstemming is bereikt, kan de desbetreffende conclusie in de eerstvolgende vergadering van de ministerraad worden goedgekeurd. Het voorstel als zodanig wordt dus niet meer afzonderlijk voor de ministerraad geagendeerd en behoeft dan ook niet meer bij de ministerraad aanhangig te worden gemaakt. Onderwerpen waarover geen overeenstemming is bereikt, worden niet als vanzelfsprekend doorverwezen naar de ministerraad. De besluitenlijsten van de onderraden worden zo spoedig mogelijk aan alle bewindspersonen rondgezonden en bij de eerstkomende gelegenheid op de agenda van de ministerraad geplaatst en zo mogelijk in de desbetreffende vergadering van de ministerraad goedgekeurd. De conclusies die aanleiding geven tot meer diepgaand beraad worden aangehouden tot de volgende vergadering, zodat de meest betrokken bewindspersonen nog nader overleg kunnen voeren. Voor de onderraden wordt zoveel mogelijk een vast vergadertijdstip aangehouden, veelal op dinsdagmorgen.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018