Nr. 25a (Aanhangigmaking bij ambtelijk voorportaal)

Voor het aanbieden van zaken aan een voorportaal (en onderraad of (rijks)ministerraad) bestaat een standaard aanbiedingsformulier. De meest recente versie van het aanbiedingsformulier is altijd beschikbaar op Rijksportaal. Onderdeel van het formulier zijn de gevolgen voor de rijksbegroting, de gevolgen voor de regeldruk (zie Ar 4.43, onderdeel e) en de overeenstemming met het Ministerie van Justitie en Veiligheid (in verband met de wetgevingstoets van een geselecteerd dossier, zie nr. 10). Afhankelijk van de procedure die geldt in het ambtelijk voorportaal moeten de Beleidskompasvragen beantwoord worden. Het aanbiedingsformulier wordt alleen ondertekend door de indienende bewindspersoon, eventueel mede namens andere(n). Hiervan wordt op sommige departementen afgeweken. Neem bij twijfel contact op met de secretaris van het ambtelijk voorportaal.

Bij het aanbiedingsformulier worden de bijbehorende stukken gevoegd, zonder eventueel uitgebrachte adviezen en commentaren (tenzij deze ter informatie van belang kunnen zijn bij de bespreking van het ontwerp in het ambtelijk voorportaal. Afhankelijk van de procedure die geldt in het ambtelijk voorportaal moet zorgvuldig worden overwogen of een stuk al dan niet als hamerstuk kan worden aangemeld (dit moet worden vermeld in het aanbiedingsformulier). Indiening als hamerstuk is mogelijk als er over het voorstel volledige ambtelijke overeenstemming bestaat en redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze overeenstemming op bewindsliedenniveau wordt gedeeld. Bij twijfel kan het stuk beter niet als hamerstuk worden gepresenteerd en kan tevoren contact worden opgenomen met de secretaris van het betreffende voorportaal. Het verdient aanbeveling om als contactpersonen de betrokken beleidsmedewerker en de betrokken wetgevingsjurist op te nemen.

Laatst gewijzigd op: 10-4-2024