Nr. 15 (Openbaarheid voorstellen van wet en behandeling door de ministerraad)

In het algemeen is het niet noodzakelijk een voorstel van wet (wetsvoorstel) dat door een ministerie is opgesteld, voor openbaarmaking daarvan door de ministerraad (bijvoorbeeld in het kader van openbare internetconsultatie) te laten behandelen. lngevolge artikel 4 van het Reglement van orde voor de ministerraad is behandeling door de ministerraad alleen voorgeschreven indien:

(Internet)consultatie

In Het blauwe boek. Handboek voor bewindspersonen (2022) wordt in paragraaf 3.1.4 specifiek aandacht besteed aan het in (internet)consultatie geven van wet- en regelgeving. Bij het in (internet)consultatie geven van wet- en regelgeving, dient de afweging te worden gemaakt of behandeling in de ministerraad geëigend is (artikel 4, tweede lid, onder d, van het Reglement van orde voor de ministerraad). Voor internetconsultaties geldt dat ten behoeve van de behandeling in de ministerraad dient te worden volstaan met een korte toelichting op hoofdlijnen.

Indien de gronden genoemd in artikel 4 van het Reglement van orde voor de ministerraad niet op het wetsvoorstel van toepassing zijn, maar desalniettemin het algemeen regeringsbeleid erbij betrokken kan zijn, moet ingevolge artikel 5 van het Reglement van orde voor de ministerraad over het wetsvoorstel overleg met de minister-president worden gepleegd. Over de eventuele behandeling van een wetsvoorstel door de ministerraad dient vooraf overleg te worden gevoerd met de secretaris van de ministerraad bij het Ministerie van Algemene Zaken. Voor de behandeling van een wetsvoorstel door de ministerraad geldt de in nr. 23 tot en met 32 geschetste procedure.

In de periode dat het kabinet demissionair is, worden beleidswijzigingen en nieuw beleid alleen voorgesteld als daartoe noodzaak bestaat. Beleidswijzigingen of eventueel nieuw beleid worden ook dan altijd eerst in de ministerraad besproken. In de periode dat het kabinet demissionair is, wordt eveneens elk nader rapport op een advies van de Raad van State in de ministerraad besproken, ook in geval de Raad van State een zogenaamd blanco advies uitbrengt.

Laatst gewijzigd op: 6-7-2022