Nr. 16 (Internetconsultatie)

Via www.internetconsultatie.nl is het mogelijk om wet- en regelgeving breed in openbare consultatie te geven (zie het kabinetsstandpunt over internetconsultatie in Kamerstukken II 2010/11, 29279, nr. 121 en de kabinetsbrief Transparantie van het wetgevingsproces (Kamerstukken II 2016/17, 33009, nr. 39).

Op de website www.internetconsultatie.nl krijgen burgers informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. Geïnteresseerden kunnen reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat hun reactie kan bijdragen aan de kwaliteit van de regelingen.

De Rijksbrede handleiding internetconsultatie (PDF) (27 juli 2020, alleen beschikbaar voor Rijksoverheid medewerkers) gaat uitgebreider in op welke wijze internetconsultatie wordt vormgegeven. Deze handleiding doorloopt alle stappen die gezet moeten worden om een consultatie via internet te doen en biedt inzicht in de werking van de website www.internetconsultatie.nl waarop de consultaties openbaar worden gemaakt.

In welke gevallen vindt internetconsultatie plaats?

In de najaarsrapportage regeldruk van 17 november 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 29515, nr. 397, p. 5) is aangekondigd de transparantie in de fase van voorbereiding van het wetgevingsproces verder te verhogen door voortaan in principe alle wet- en regelgeving in internetconsultatie te brengen, tenzij het bijvoorbeeld om puur technische wijzigingen of de implementatie van EU-regelgeving gaat. Dan is internetconsultatie optioneel. Voor andere gronden om af te zien van internetconsultatie kan gedacht worden aan het voorkomen van calculerend gedrag bij fiscale voorstellen, situaties waarin consultatie niet in betekenende mate kan leiden tot aanpassing van het voorstel, of spoed- en noodwetgeving.

Publicatie van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Met ingang van 1 januari 2014 (Kamerstukken II 2012/13, 29362, nr. 225) is het verplicht de antwoorden op de 7 IAK-vragen te publiceren bij een internetconsultatie over een voorstel. De publicatieplicht geldt ook voor beschikbare effecttoetsen zoals de Bedrijfseffectentoets (BET) (zie de verplichte kwaliteitseis Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten) in het IAK). De antwoorden op de 7 IAK-vragen worden bij internetconsultaties gepubliceerd in het Format Internetconsultatie Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving dat is opgenomen in de bijlage. Het ingevulde format moet vooralsnog als extra document, naast bijvoorbeeld het voorstel en de toelichting, worden gepubliceerd. Voor het invullen van de vragen kan gebruik worden gemaakt van passages uit de toelichting op het voorstel. De informatie die is opgenomen in het genoemde format kan in een later stadium ook worden gebruikt bij de aanbieding van het voorstel aan een ambtelijk voorportaal, waarbij ook de IAK-vragen dienen te worden beantwoord.

Voor het publiceren van beschikbare effecttoetsen wordt geen format gebruikt. Voor vragen kun je terecht bij de Coördinator Internetconsultatie op het departement.

Laatst gewijzigd op: 20-1-2021