Nr. 19 (Fase waarin adviezen worden ingewonnen)

Uiteraard verdient het aanbeveling een adviescollege op een zodanig tijdstip in te schakelen dat het voor de adviesvragende instantie mogelijk is bij de beleidsbepaling met het advies rekening te houden. Het om advies vragen wanneer een wetsvoorstel de Staten-Generaal reeds heeft bereikt, dient zo mogelijk te worden vermeden. Vanzelfsprekend dient deze gedragslijn ook het uitgangspunt te zijn wanneer adviezen aan anderen dan adviescolleges worden gevraagd. In de regelingen over de verschillende adviescolleges wordt in veel gevallen niet voorgeschreven in welke fase van het wetgevingsproces het adviescollege kan of moet worden gehoord. In het algemeen verdient het aanbeveling de adviezen reeds in te winnen tijdens het stadium van de departementale voorbereiding. Op die wijze kan reeds tijdens de behandeling door de ministerraad met de inzichten van de adviescolleges rekening worden gehouden. Ingevolge artikel 4, tweede lid, onderdeel c, van het Reglement van orde voor de ministerraad is in bepaalde gevallen voor het inwinnen van adviezen over wetsvoorstellen vooraf de instemming van de ministerraad vereist. De fase waarin adviezen worden ingewonnen van adviesinstanties loopt doorgaans parallel aan de internetconsultatie (zie nr. 16), zodat geen onnodige vertraging optreedt.

De Afdeling advisering van de Raad van State brengt pas een advies uit nadat alle overige adviezen over het onderwerp zijn ingewonnen. Hierop kan slechts een uitzondering worden gemaakt indien over een voorstel van wet advies aan de Europese Commissie moet worden gevraagd en de adviesaanvraag aan de Afdeling geen uitstel verdraagt. In dat geval dient aan de Afdeling advisering mededeling te worden gedaan van een eventuele termijn waaraan de Europese Commissie is gebonden. Ook moet de Afdeling worden ingelicht als een dergelijke termijn is verstreken, zonder dat een advies van de Europese Commissie is ontvangen . Dit geldt op gelijke wijze indien een ontwerpregeling op grond van communautaire of andere internationale verplichtingen dient te worden genotificeerd bij een instelling van de Europese Unie of een andere internationale organisatie (Ar 7.7). Het principe dat de Afdeling als laatste adviescollege wordt gehoord, sluit vanzelfsprekend niet uit dat tijdens de parlementaire behandeling kan worden aangedrongen op aanvullende adviesaanvragen of op adviezen van colleges die tot dan toe niet gehoord waren.

Laatst gewijzigd op: 17-3-2021