Formats

Inhoudsopgave

Je treft hier verschillende formats aan van verplichte formulieren waarin je antwoord moet geven op Beleidskompasvragen:

Beleidskeuzes uitgelegd

Vanaf 1 november 2021 moet in iedere Kamerbrief over een beleidsvoorstel vanaf € 20 miljoen per begrotingsjaar verplicht het kader ‘Beleidskeuzes uitgelegd’ worden opgenomen. In dat kader wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het voorstel onderbouwd en wordt de voorgenomen monitoring en evaluatie beschreven. Het kader maakt de dialoog tussen Kamer en ministers over beleidsvoorstellen makkelijker.

Terug naar boven

Werkdocument Beleidskompas

Het Werkdocument Beleidskompas geeft een overzichtelijke weergave van de stappen die je in de beleidsvoorbereiding dient te doorlopen en geeft je bovendien de mogelijkheid je antwoorden meteen in te vullen. Die antwoorden kan je later weer gebruiken, bijvoorbeeld bij het maken van een beslisnota of het schrijven van een memorie van toelichting.

Terug naar boven

Beleidskompasformulier voor internetconsultatie

Per 29 maart 2023 worden bij nieuwe internetconsultaties de antwoorden op de vragen van het Beleidskompas gepubliceerd. Beantwoording vindt plaats met behulp van het Beleidskompasformulier voor internetconsultatie (versie 1 oktober 2023). Het ingevulde formulier wordt, naast bijvoorbeeld het wetsvoorstel en de toelichting, gepubliceerd op de publieke website. Daarnaast kan je voor meertalige consultaties de Engelse variant van het formulier (versie 3 juni 2024) gebruiken. 

Voor het beantwoorden van de vragen kunnen passages uit de toelichting op het voorstel worden gebruikt. Deze informatie kan ook worden hergebruikt bij het indienen van voorstellen bij ambtelijke voorportalen.

Let op dat dit formulier op enkele punten afwijkt van het reguliere Beleidskompasformulier, aangezien dit formulier terugblikt op de stappen voorafgaand aan de consultatie. Alle tekstvakken in het formulier dienen te worden ingevuld en vragen mogen niet worden verwijderd. Indien het voorstel een technische wijziging betreft of om een andere reden beleidsarm is, kan bij de vragen die niet van toepassing zijn worden volstaan met het invullen van "n.v.t.".

Het kabinet vindt internetconsultatie een nuttig instrument als aanvulling op de reeds bestaande consultatiepraktijk in het wetgevingsproces. Door internetconsultatie krijgen meer burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties informatie over wetgeving die in voorbereiding is en kunnen zij suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren. Internetconsultatie vergroot de transparantie van het proces, de mogelijkheden voor publieke participatie en levert een bijdrage aan de kwaliteit van wetgeving. Ministeries voeren consultaties uit over concepten van wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen. Ook beleidsnotities kunnen via internetconsultatie worden voorgelegd. De Tweede Kamer zet internetconsultatie regelmatig in bij concepten van initiatiefwetten en beleidsnotities.

Terug naar boven

Schrijfwijzer memorie van toelichting

De memorie van toelichting is een tekst waaraan diverse specifieke inhoudelijke eisen worden gesteld. De schrijfwijzer memorie van toelichting is bedoeld om beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen praktische handvatten te geven bij het schrijven van een memorie van toelichting. Veel onderdelen uit het Beleidskompas dienen terug te komen in de toelichting; loop daarom bij het schrijven van een toelichting altijd de schrijfwijzer na en zorg dat je volledig bent in de beantwoording.

Terug naar boven

Invulkaarten Beleidskompas

Tot slot wordt hier ook per vraag uit het Beleidskompas een praktisch hulpmiddel aangeboden in de vorm van een invulkaart:

  1. Vraag 1: invulkaart probleem- en oorzakenanalyse
  2. Vraag 2: invulkaart niveaus van doelen
  3. Vraag 3: invulkaart doelenboom (beleidstheorie)
  4. Vraag 4: invulkaart gevolgenscan
  5. Vraag 5: invulkaart Beleidskeuzes Uitgelegd

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 7-6-2024