Nr. 162 (Het vragen van advies)

Het vragen van advies over te treffen amvb's zal bijna steeds plaatsvinden in de fase van de departementale voorbereiding, zodat bij de behandeling in de ministerraad de adviezen ter tafel liggen en in de besluitvorming kunnen worden betrokken. Uit artikel 4 van het reglement van orde voor de ministerraad kan evenwel voortvloeien dat vóór het vragen van advies behandeling in de ministerraad dient plaats te vinden. Het gestelde in nr. 17 over voorontwerpen van wet is hier van overeenkomstige toepassing. Normaal gesproken vindt de advisering plaats aan de hand van een concept-amvb met toelichting. In uitzonderlijke gevallen zal er aanleiding kunnen zijn om advies te vragen over een nota met een materiële omschrijving van de inhoud van de voorgenomen maatregel (zie hierover ook nr. 15).

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018