Nr. 163 (Openbaarheid van de uitgebrachte adviezen)

Ingevolge artikel 9, eerste en tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur worden adviezen die met het oog op het te vormen beleid door niet ambtelijke adviescommissies aan de centrale overheid zijn uitgebracht, binnen vier weken nadat zij zijn uitgebracht openbaar gemaakt, tenzij een der uitzonderingen van artikel 10 van die wet van toepassing is. Verschillende ministers hebben op basis van het model in de Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur voor hun eigen ministerie aanwijzingen vastgesteld. In deze aanwijzingen zijn de openbaarmakingsverplichting en de daarvoor geldende procedures nader uitgewerkt. Vanzelfsprekend moet, indien het advies openbaar wordt gemaakt en het ontwerp waarover is geadviseerd nog niet openbaar is, ook dat ontwerp openbaar worden gemaakt. Voor de overige adviezen geldt geen verplichting tot actieve openbaarmaking, met dien verstande dat adviezen waarnaar in de aanhef van het besluit of de nota van toelichting wordt verwezen, aan de Afdeling advisering Raad van State moeten worden overgelegd.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018