Nr. 163 (Openbaarheid van de uitgebrachte adviezen)

Artikel 3.3, tweede lid, onderdeel e, van de Wet open overheid (Woo) bevat bepalingen over de actieve openbaarmaking van adviezen die zijn uitgebracht over ontwerpregelingen. In afwachting van de inwerkingtreding van deze bepaling, geldt het uitgangspunt dat adviezen die met het oog op het te vormen beleid door niet ambtelijke adviescommissies aan de centrale overheid zijn uitgebracht, binnen vier weken nadat zij zijn uitgebracht openbaar gemaakt, tenzij een van de uitzonderingen van artikel 5.1 Woo van toepassing is. Hiermee wordt de werkwijze voortgezet die voorheen gold op grond van artikel 9, eerste en tweede lid, van de inmiddels vervallen Wet openbaarheid van bestuur. Vanzelfsprekend moet, indien het advies openbaar wordt gemaakt en het ontwerp waarover is geadviseerd nog niet openbaar is, ook dat ontwerp openbaar worden gemaakt. Voor de overige adviezen geldt tot het moment van inwerkingtreding van artikel 3.3, tweede lid, Woo geen verplichting tot actieve openbaarmaking, met dien verstande dat adviezen waarnaar in de aanhef van het besluit of de nota van toelichting wordt verwezen, aan de Afdeling advisering Raad van State moeten worden overgelegd. 

Laatst gewijzigd op: 8-5-2024