3.4.3.c Rechtstreekse agendering implementatiewetgeving in de ministerraad en maximumtermijn

Ook de regel zoals opgenomen in het Draaiboek voor de regelgeving (nr. 23) dat wetvoorstellen die uitsluitend strekken ter implementatie van EU-regelgeving rechtstreeks kunnen worden geagendeerd in de ministerraad, zonder voorafgaande behandeling in een ambtelijk voorportaal en onderraad is afkomstig uit de brief aan de Tweede Kamer in de strijd tegen implementatieachterstanden (Kamerstukken II, 2004/2005, 21 109, nr. 144).

In aanwijzing 9.18 van de Aanwijzingen voor de regelgeving is opgenomen binnen welke termijn voor afloop van de omzettingstermijn van de betreffende EU-regelgeving de omzettingsregeling geagendeerd dient te worden in de MR. De gestelde termijnen zijn gekoppeld aan de implementatietermijn van de te implementeren EU-regelgeving. In het geval van nationale implementatie door middel van een wet in formele zin moet het desbetreffende wetsvoorstel ten minste achttien maanden voor het aflopen van de implementatietermijn zijn ingediend. Bij een algemene maatregel van bestuur geldt dat het ontwerp ervoor ten minste negen maanden voor afloop van de implementatietermijn aan de ministerraad moet zijn voorgelegd. Deze termijnen komen overeen met de termijnen die in de iTimer staan voor het bewaken van de voortgang van de implementatie.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018