3.4.3.f Zuivere implementatie en lastenluwe implementatie

Een van de belangrijkste regels bij implementatie is dat er bij de omzetting geen andere regels worden meegenomen dan strikt noodzakelijk (aanwijzing 9.4). Dit met name om onnodige vertraging in het wetstraject te voorkomen. Verder is het om een beroep te kunnen doen op diverse procedureregels zoals het overslaan van voorportalen en onderraden van belang dat er sprake is van ‘strikte’ implementatie. In dit kader kan het onduidelijk zijn wanneer daar sprake van is. Daarom is het goed een onderscheid te maken tussen ‘zuivere’ implementatie en ‘lastenluwe’ implementatie (aanwijzingen 9.4 en 9.5).
Van zuivere implementatie is sprake indien in de implementatieregeling geen andere regels worden opgenomen dan voor de implementatie strikt noodzakelijk zijn. Daarbij gaat het om regels die geen verband houden met de te implementeren EU-regelgeving, of om nodeloze verfijningen ten opzichte van die regelgeving.
Bij lastenluwe implementatie gaat het om dat er wordt gekozen voor een implementatie die de minste lasten oplegt aan de door de regeling geraakte bedrijven. Ingevolge kabinetsbeleid kunnen andere belangen, echter aanleiding geven om van dit beginsel af te wijken. Verder is voorstelbaar dat een andere keuze wordt gemaakt omwille van de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid of transparantie van het geheel van regels die van toepassing zijn op de betrokken bedrijven.
Schematisch weergegeven, heeft het al dan niet zijn van zuivere of lastenluwe implementatie de volgende consequenties.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018