Nr. 12a (Vermelden van gevolgen voor de rechtspraak en gefinancierde rechtsbijstand)

Op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft de Raad voor de rechtspraak tot taak de regering en Staten-Generaal te adviseren omtrent algemeen verbindende voorschriften en het te voeren beleid van het Rijk op het terrein van de rechtspleging. De adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten.

Voor deze advisering geldt de procedure die in de bijlage is opgenomen.

In tegenstelling tot de regeling voor de consultatie van de Raad voor de Rechtspraak, is er geen wettelijke grondslag tot consultatie van de Raad voor rechtsbijstand. Niettemin wordt de Raad voor rechtsbijstand als belangrijke ketenpartner verzocht te adviseren omtrent algemeen verbindende voorschriften en het te voeren beleid van het Rijk op het terrein van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018