Nr. 244 (Aanhangig maken van de adviesaanvraag bij de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk))

Het aanhangig maken van voorstellen tot goedkeuring van verdragen gebeurt door de Koning, op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken. Dit geldt eveneens voor goedkeuringswetsvoorstellen die tevens uitvoeringsbepalingen bevatten. Zie voorts Ar 8.18. Onder Modelbrieven en formulieren is een model Voordracht (rijks)wetsvoorstel goedkeuring verdrag opgenomen. Bij voorstellen tot stilzwijgende goedkeuring heeft de voordracht een eigen tekst (zie het model Voordracht stilzwijgende goedkeuring opzegging verdrag). Bij de voordracht wordt de tekst van het verdrag meegezonden in de vorm van een kopie van de ondertekende of nog te ondertekenen tekst. Indien er een publicatie is in het Tractatenblad, wordt er geen verdragstekst meegezonden; in dat geval worden bij de titel van het verdrag in zowel voordracht als toelichting het jaartal en het nummer van het Tractatenblad vermeld, zodat het Tractatenblad te vinden is op www.officielebekendmakingen.nl. Bij de voordracht wordt verder ofwel een goedkeuringswetsvoorstel (ongetekend) met memorie van toelichting (ondertekend) meegezonden, ofwel een toelichtende nota (ondertekend). Tot slot worden ook eventueel uitgebrachte adviezen meegestuurd. Als er sprake is van een separaat uitvoeringswetsvoorstel, dan dient dit uitvoeringswetsvoorstel bij voorkeur gelijktijdig met het goedkeuringswetsvoorstel te worden voorgedragen door het ministerie dat eerstverantwoordelijk is voor het uitvoeringswetsvoorstel. Het desbetreffende ministerie en de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken coördineren in dat geval het afzonderlijk aanhangig maken van de beide wetsvoorstellen, teneinde een gelijktijdige behandeling door de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) te verzekeren. Voor het overige zijn nr. 36 tot en met 38 van overeenkomstige toepassing.

Laatst gewijzigd op: 8-8-2022